שירות ותחזוקה

נספח שירות ותחזוקה

נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמך התנאים הכלליים וכפוף להוראותיו, לרבות, ומבלי לגרוע, ההוראות הנוגעות לאחריות החברה.

 1. מבוא והגדרות
 1. המבוא לנספח זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו. כותרות הסעיפים הנן לנוחות הצדדים ולא ייעשה בהן שימוש לצורך פרשנות.
 2. לצרכי נספח זה למונחים הבאים תהא ההגדרה שלצדם

"שעות עבודה" – ימים א' עד ה' בין השעות 08:30 – 19:00 ובימי ו' וערבי חג בין השעות 08:30 – 13:00.

"תקלה" – כל תקלה, פגם או קלקול שנובע מבעיות בתכנון או בייצור של המכשיר ולא ממעשה או מחדל של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי.

"שירותי תחזוקה בסיסיים" – כהגדרתם בסעיף 2.1.1 להלן.

"שירותי תחזוקה מורחבים" – כהגדרתם בסעיף 2.2.1 להלן.

"שירותי תחזוקה" – תקופה בת 12 חודשים שתחילתה במועד התקנת המכשיר אצל הלקוח.

"תקופת התחזוקה" – כהגדרתה בסעיף 6.1 להלן.

 •  למונחים שאינם מוגדרים בנספח זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמך התנאים הכלליים.
 • תיאור שירותי התחזוקה

במהלך תקופת התחזוקה, החברה תעניק את השירותים הבאים:

 1. שירותי תחזוקה בסיסיים – שירותי תחזוקה אלה כוללים את השירותים הבאים, והכל לפי שיקול דעתה של החברה:
  1. שירותי אחזקה שוטפים הדרושים לפעולתו התקינה של המכשיר ו/או התוכנה באמצעותה ניתנים השירותים.
  2. שירותי תיקון של תקלות, לרבות אספקת חלפים ותוכנה הדרושים לביצוע שירותי תיקון כאמור. למען הסר ספק יובהר כי: (א) שירותי התחזוקה הבסיסיים אינם כוללים שירותים נוספים או אחרים כלשהם מעבר לאלה המפורטים לעיל, והשירותים הנ"ל מגלמים את האחריות המלאה והבלעדית של החברה; (ב) לבקשת הלקוח, החברה עשויה (אך אינה מחויבת), לפי שיקול דעתה, להעניק ללקוח שירותים נוספים מעבר לאלה המפורטים לעיל, תמורת תשלום שישולם לחברה בהתאם למחירון החברה באותה עת וכנגד הצעת מחיר מטעם החברה שנחתמה על-ידי הלקוח.
 2. שירותי תחזוקה מורחבים – בנוסף לשירותי התחזוקה הבסיסיים, החברה תעניק ללקוח שירותי תחזוקה מורחבים למכשיר (ללא התוכנה) בתשלום, בהתאם למחירון החברה הכוללים:
  1. תיקון נזקים או קלקולים למכשיר שנגרמו כתוצאה מחדירת נוזלים או שבר, שלא עקב מעשה או מחדל רשלניים או זדון, וזאת בתנאי שמדובר בלא יותר משני תיקונים במהלך 12 חודשים רצופים לכל מכשיר (החישוב הוא פרטני לכל מכשיר ולא ב"פול"). החל מהתיקון השלישי למכשיר כלשהו במהלך 12 חודשים רצופים, החברה עשויה (אך אינה מחויבת), לפי שיקול דעתה, להעניק ללקוח שירותי תיקון, וזאת כנגד הצעת מחיר מטעם החברה חתומה על-ידי הלקוח.
  2. מכשיר חלופי שיסופק בעקבות אירועים של גניבת המכשיר או שריפת המכשיר, ובלבד שהגניבה או השריפה אושרו בכתב על-ידי משטרת ישראל ו/או חברת הביטוח של הלקוח. במקרה של גניבה או שריפה כאמור, הלקוח יחויב בדמי השתתפות עצמית בסך 1,000 ₪ למסוף שולחני לסליקת אשראי ובסך של 2,000 ₪ לקופה וכל דגמי המסופים האלחוטיים/הסלולאריים. במסגרת שירותי התחזוקה המורחבים, החברה תספק ללקוח בתמורה לתשלום דמי ההשתתפות העצמית כאמור מכשיר מאותו סוג ודגם אשר נגנב או נשרף.

למען הסר ספק יובהר כי: (א) שירותי התחזוקה המורחבים אינם כוללים שירותים נוספים או אחרים כלשהם מעבר לאלה המפורטים לעיל, והשירותים הנ"ל מגלמים את האחריות המלאה והבלעדית של החברה; (ב) לבקשת הלקוח, החברה עשויה (אך אינה מחויבת), לפי שיקול דעתה, להעניק ללקוח שירותים נוספים מעבר לאלה המפורטים לעיל, וזאת כנגד הצעת מחיר מטעם החברה חתומה על-ידי הלקוח.

 • שירותי התחזוקה יינתנו מרחוק או במקום הימצאות המכשיר או במעבדה של החברה או בכל מקום סביר אחר אליו יופנה הלקוח, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במקרה של תיקון התקלה במעבדה של החברה או בתחנת שירות, החברה תדאג לקחת את המכשיר לתיקון ולספק מכשיר חלופי זהה או בעל תכונות דומות למשך תקופת התיקון. בכל מקרה ומבלי לגרוע משיקול דעתה הבלעדי של החברה כאמור לעיל, שירותי תחזוקה לתקלות תוכנה יינתנו מרחוק בלבד.
 • חובת הדיווח על תקלות מכל סוג שהוא

הלקוח ידווח באופן מיידי למחלקת השירות של החברה בכל מקרה של קלקול במכשיר ו/או תקלה במכשיר ו/או בתוכנה.

 • זמני תגובה וזמני מתן השירות 

שירותי התחזוקה בתקופת התחזוקה כהגדרתה בסעיף ‏5 יסופקו ללקוח על-ידי החברה אך ורק בשעות העבודה ואלו בלבד ייספרו במניין שעות זמן התגובה כמפורט להלן:

 1. במקרה של תקלה במכשיר ו/או בתוכנה הגורמת להפסקת פעולות החיוב:
  1. אם קריאת שירות התקבלה על ידי החברה בשעות העבודה (למעט ביום ו' או בערב חג), החברה מתחייבת להגיב לקריאת השירות תוך 24 שעות ממועד קבלתה. אם קריאת שירות התקבלה על-ידי החברה שלא במהלך שעות העבודה או ביום ו' או בערב חג, החברה מתחייבת להגיב לקריאת השירות תוך 24 שעות ממועד פתיחת משרדי החברה ביום העסקים הראשון שלאחר קבלת קריאת השירות, והכל בלבד שהשירות עצמו יינתן אך ורק במהלך שעות העבודה.
  2. החברה אינה נותנת מצג או התחייבות כלשהי בנוגע למשך הזמן שיידרש לתיקון התקלה. יחד עם זאת, אירעה תקלה במכשיר ו/או בתוכנת הבסיס (למעט בתוכנה הנוספת) ותיקון התקלה לא הסתיים בתוך 24 שעות ממועד תחילת הטיפול, החברה תעמיד לרשות הלקוח, ללא תמורה נוספת, מכשיר חלופי תקין עד לסיום תיקון המכשיר, וללקוח לא יהיו טענות כלפי החברה בקשר לכך.
 2. במקרה של תקלה במכשיר ו/או בתקלה שאינה גורמת להפסקת פעולות החיוב.
  1. אם קריאת שירות התקבלה על-ידי החברה בשעות העבודה החברה (למעט ביום ו' או בערב חג) מתחייבת להגיב לקריאת השרות תוך 72 שעות ממועד קבלתה. אם קריאת שרות התקבלה על-ידי החברה שלא במהלך שעות העבודה או ביום ו' או בערב חג, החברה מתחייבת להגיב לקריאת השירות תוך 72 שעות ממועד פתיחת משרדי החברה ביום העסקים הראשון שלאחר קבלת קריאת השירות, והכול בלבד שהשירות עצמו יינתן אך ורק במהלך שעות העבודה.
  2. החברה אינה נותנת מצג או התחייבות כלשהי בנוגע למשך הזמן שיידרש לתיקון התקלה. יחד עם זאת, אירעה תקלה במכשיר ו/או בתוכנת הבסיס (למעט בתוכנה הנוספת) ותיקון התקלה לא הסתיים בתוך 48 שעות עבודה ממועד תחילת הטיפול, החברה תעמיד לרשות הלקוח, ללא תמורה נוספת, מכשיר חלופי תקין עד לסיום תיקון המכשיר, וללקוח לא יהיו טענות כלפי החברה בקשר לכך.
 3. הלקוח רשאי להירשם לשירות VIP הכרוך בתשלום נוסף בהתאם למחירון החברה, וכי אז:
 4. במקרה של תקלה במכשיר ו/או בתוכנה הגורמת להפסקת פעולות החיוב:
  1. אם קריאת שירות התקבלה על-ידי החברה בשעות העבודה (למעט ביום ו' או בערב חג) החברה תגיב לקריאת השירות תוך 5 שעות ממועד קבלתה. אם קריאת שירות התקבלה על-ידי החברה שלא במהלך שעות העבודה או ביום ו' או בערב חג, החברה תגיב לקריאת השירות תוך 5 שעות ממועד פתיחת משרדי החברה ביום העסקים הראשון שלאחר קבלת קריאת השירות, והכל בלבד שהשירות עצמו יינתן אך ורק במהלך שעות העבודה.
  2. החברה אינה נותנת מצג או התחייבות כלשהי בנוגע למשך הזמן שיידרש לתיקון התקלה. יחד עם זאת, אירעה תקלה במכשיר ו/או בתוכנת הבסיס (למעט בתוכנה הנוספת) ותיקון התקלה לא הסתיים בתוך 5 שעות עבודה ממועד תחילת הטיפול, החברה תעמיד לרשות הלקוח, ללא תמורה נוספת, מכשיר חלופי תקין עד לסיום תיקון המכשיר, וללקוח לא יהיו טענות כלפי החברה בקשר לכך.
 5. במקרה של תקלה במכשיר ו/או בתוכנה שאינה גורמת להפסקת פעולות החיוב בכרטיסי אשראי:
  1. אם קריאת שירות התקבלה על-ידי החברה בשעות העבודה (למעט ביום ו' או בערב חג) החברה מתחייבת להגיב לקריאת השירות תוך 8 שעות ממועד קבלתה. אם קריאת שירות התקבלה על-ידי החברה שלא במהלך שעות העבודה או ביום ו' או בערב חג החברה מתחייבת להגיב לקריאת השירות תוך 8 שעות ממועד פתיחת משרדי החברה ביום העסקים הראשון שלאחר קבלת השירות, והכל בלבד שהשירות עצמו יינתן אך ורק במהלך שעות העבודה.
  2. החברה אינה נותנת מצג או התחייבות כלשהי בנוגע למשך הזמן שיידרש לתיקון התקלה. יחד עם זאת, אירעה תקלה במכשיר ו/או בתוכנת הבסיס (למעט בתוכנה הנוספת) ותיקון התקלה לא הסתיים בתוך 8 שעות עבודה ממועד תחילת הטיפול, החברה תעמיד לרשות הלקוח ללא תמורה נוספת, מכשיר חלופי תקין עד לסיום תיקון המכשיר, וללקוח לא יהיו טענות כלפי החברה בקשר לכך. 
 6. תמורה
 1. במהלך תקופת האחריות ובכפוף למילוי התחייבויות הלקוח על פי הסכם זה, שירותי התחזוקה הבסיסיים יינתנו ללא תשלום נוסף (עלות שירות זה כלולה בעלות רכישת/שכירות המכשיר) ושירותי התחזוקה המורחבים יהיו כרוכים בתשלום נוסף בהתאם למחירון החברה.
 2. במהלך כל תקופה נוספת (כהגדרתה להלן): (א) לגבי שכירות מכשיר ו/או התוכנה הנוספת – שירותי התחזוקה הבסיסיים כלולים בדמי השכירות. שירותי התחזוקה המורחבים כרוכים בתשלום נוסף בהתאם למחירון החברה. (ב) לגבי רכישת מכשיר – שירותי התחזוקה הבסיסיים ו/או שירותי התחזוקה המורחבים יינתנו כנגד תשלום בהתאם למחירון החברה;
 3. תנאי התשלום הם כמפורט בטופס ההזמנה.
 4. תקופת התחזוקה
 1. בכפוף למילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה (לרבות ביצוע התשלומים לפיו), ולאמור בסעיף 6.2. להלן, הסכם זה יחודש באופן אוטומטי לתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת (כל אחת, "התקופה הנוספת") אלא אם כן מסר הלקוח לחברה הודעה על סיום השירות, בכתב ולפחות 30 ימים לפני סיום תקופת האחריות או התקופה הנוספת הרלוונטית לפי העניין (תקופת האחריות והתקופות הנוספות ייקראו ביחד להלן: "תקופת התחזוקה").
 2. בכל מקרה, תקופת התחזוקה לא תעלה על שבע שנים רצופות במצטבר (שנת אחריות ושש תקופות נוספות), אולם החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר הארכה של ההסכם מעבר לשש שנים כאמור או לאפשר הארכת תקופות שלא ברצף.
 3. הלקוח אינו רשאי להביא תקופה נוספת כלשהי לידי סיום מוקדם. במקרה שהלקוח יביא תקופה נוספת כלשהי לידי סיום מוקדם, כל יתרת התמורה המגיעה לחברה עבור אותה תקופה נוספת תעמוד לפירעון מידי.
 4. לקוח שאינו מנוי על שירותי תחזוקה בסיסיים או שירותי תחזוקה מורחבים (כגון, במצב שבו הביא לידי סיום את תקופת התחזוקה בהתאם לסעיף 6.1 לעיל) רשאי להצטרף בכל עת לשירותים אלה, בכפוף לחתימה על המסמכים הנדרשים לצורך כך בהסכמת החברה ובכפוף לתקופת הרצה מינימאלית בת 30 ימי עסקים שבמהלכם החברה תהא רשאית להעניק שירות בקשר לתקלות לפי שיקול דעתה. מבלי לגרוע מהאמור, הצטרפות לשירותי התחזוקה הבסיסיים ו/או המורחבים כאמור תהיה לתקופה שלא תפחת מ-12 חודשים רצופים.
 5. חריגים לשירותי התחזוקה

שירותי התחזוקה הבסיסיים יינתנו אך ורק בקשר לתקלה, פגם או קלקול שנובע מבעיות בתכנון או בייצור של המכשיר ו/או בתוכנה ולא ממעשה או מחדל של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, שירותי התחזוקה הבסיסיים לא יינתנו: 

 1. אם הוסרו מהמכשיר המדבקות או הסימנים המציינים את מספרו הסידורי של המכשיר או את מספר הגוף של המכשיר.
 2. בקשר לפגמים, קלקולים ותקלות במכשיר או בתוכנה לפי ההקשר שנגרמו כתוצאה או בקשר לאחד או יותר מאלה: (א) שינוי, תיקון, התאמה, פירוק או טיפול שבוצע במכשיר על-ידי מי שלא הוסמך לכך על-ידי החברה מראש ובכתב; (ב) שימוש, אכסון, אחזקה או הובלה של המכשיר בניגוד להוראות החברה; (ג) תנאי סביבה בלתי הולמים; (ד) אירוע של כוח עליון, לרבות (ומבלי לגרוע) נזקי מזג אויר, דליקה, אש, מים, חשמל, מתן ו/או תקשורת; (ה) שבר, חדירת נוזלים, שריפה, חבלה ו/או תאונה; (ו) מעשה או מחדל של צד שלישי; (ז) פגיעת וירוס מחשבים; (ח) מערכות משיקות; (ט) שימוש בחלקים או רכיבים (חומרה או תוכנה) ו/או בנייר ההדפסה ו/או בכרטיס טכנאי שלא אושרו על-ידי החברה מראש ובכתב; (י) אריזת המכשיר ו/או העברתו ממקום למקום ו/או התקנתו ו/או חיבורו לשקע כוח ותקשורת, שלא על-ידי החברה; (יא) הפרת איזה מהוראות נספח זה או מסמך התנאים הכלליים על-ידי הלקוח; (יב) שימוש לא סביר או לא רגיל במכשיר, או שימוש במכשיר לצרכים שלא הותרו ואושרו על-ידי החברה לרבות שימוש כקופה רושמת וכמסוף לסליקת כרטיס אשראי בהתאם לדין.
 3. לחומרה מתכלה (לרבות, ומבלי לגרוע, מסך, מדפסת, ראש מדפסת, תוף, טונר, סרטי דיו נייר למדפסות, מדיות מגנטיות, דיסקטים, מקלדות, עכברים, ראשי הדפסה, סקנרים, ו/או כל ציוד או חומרים מתכלים אחרים מכל סוג שהוא לכל שימוש שהוא).
 4. במקרים כאמור החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי (אך לא חייבת) לבצע את שירות התיקון כנגד תמורה שתוסכם בין הצדדים.
 5. אחריות
 6. האחריות בגין שירות ותחזוקה היא כמפורט במסמך התנאים הכלליים.
 7. העברת בעלות במכשיר
 1. במקרה של העברת הבעלות במכשיר מהלקוח לצד שלישי, החברה תהא רשאית לבטל את נספח זה באופן מיידי (וכל יתרת התמורה המגיעה לחברה עבור התקופה שבמהלכה עברה בעלות המכשיר כאמור תעמוד לפירעון מיידי) וזאת מבלי שללקוח תהא כל טענה בקשר עם כך. על אף האמור, החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה לאשר ללקוח להעביר את זכויותיו בקשר לשירותי התחזוקה לפי נספח זה בהתקיים התנאים הבאים: (א) הלקוח הודיע לחברה בכתב על רצונו להעביר את הבעלות במכשיר לצד שלישי כלשהו תוך ציון פרטיו של הצד השלישי, לרבות פרטי התקשרות עמו, וזאת לפחות 14 ימים לפני מועד העברת הבעלות המבוקש; (ב) המכשיר הנו תקין לשימוש במועד העברת הבעלות במכשיר ובתנאים; (ג) הצד השלישי התחייב בכתב כלפי החברה ליטול על עצמו את כל ההתחייבויות והזכויות של הלקוח מכח נספח זה.
 2. החברה תהא רשאית לחייב את הלקוח בגין הוצאות שונות שנגרמו לה בקשר עם העברת הבעלות בכפוף למחירון החברה המתעדכן מעת לעת. יובהר כי תנאי מקדמי להעברת הבעלות במכשיר הנו תשלום של (א) כל חובות הלקוח לחברה ו-(ב) תשלום הוצאות שנגרמו לחברה עקב העברת הבעלות במכשיר.

/ 5.

נאייקס ריטייל, החברה המובילה בענף הקופות הממוחשבות ומכשירי התשלום ללא מזומן. 

מתן פתרונות מתקדמים לעסקים בהתאמה לעידן המודרני ולהרגלי הרכישה של היום, תוך שמירה על אבטחה מקסימלית. 

חברת הבת של נאייקס, חברת דואלי בע״מ, מחזיקה ברישיון מספר 61214 למתן שירותים בנכס פיננסי (מורחב) וברישיון מספר 61213 למתן אשראי (בסיסי), בפיקוח רשות שוק ההון ביטוח וחסכון.

סליקה ופתרונות קמעונאיים מתקדמים
דילוג לתוכן