מזון והסעדה​
מכולות ומעדניות

מדיניות פרטיות

חברת נאייקס רייטייל בע"מ הינה חלק מקבוצת נאייקס, הכוללת את נאייקס בע"מ וחברות קשורות ("החברה"). החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר ובשירותים. מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מפרטת את נהלי איסוף מידע על ידי החברה בעת שימוש בשירותים במסגרת אתר החברה (כהגדרתם בתקנון האתר ותנאי הרכישה אונליין) לרבות המידע אשר נאסף על ידי החברה באתר ובעת רכישה באתר, והאופן בו החברה עושה שימוש במידע זה. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם שימוש בשירותים. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה על כל המינים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ותנאי הרכישה אונליין: ___לינק לתקנון_______של החברה, וכן כל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאים, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת. התנאים חלים ביחס לכל שימוש באתר ובשירותים, כולם או חלקם והינם הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין החברה. בעת כל התקנה, כניסה, גישה, ביצוע רכישה או כל שימוש באתר ובשירותים, ו/או הקלקה על לחצן  "אני מאשר" ו/או " אני מסכים" ו/או כל ניסוח דומה (אך ורק במקרים רלוונטיים בהם הסכמה כאמור נדרשת), המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים המפורטים להלן. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים.

חלק מן השימושים בשירותים ידרשו הרשמה אשר במסגרתה יהיה על המשתמש למסור פרטים שונים. המשתמש מצהיר כי: (1) הפרטים אשר ימסרו על ידו במהלך השימוש בשירותים נמסרים מרצונו החופשי ובהסכמתו. החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי. בנוסף; (2) רישומו לשירותים ו/או ביצוע הזמנה מהווה את הסכמתו המפורשת  לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרון SMS מהחברה אשר מטרתם עדכון המשתמש ביחס להזמנה שביצע, סטטוס הזמנה, רישום לדיוור וכדומה ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ו/או "דיוור ישיר" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי "דבר פרסומת" באמצעות פנייה לחברה ו/או באופן אשר יתואר במסגרת דיוור שיתקבל.

תיקון ו/או שינוי התנאים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים המפורטים במדיניות זו, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד.  במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". במידה ויבוצעו שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר, או באופן אחר.  בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים.

סוג המידע אשר נאסף ואופן השימוש במידע זה

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור להלן, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מסירת המידע עשויה להוות תנאי הכרחי לצורך ביצוע רכישה באתר, ובמידה והמשתמש יבחר שלא לספק מידע זה, לא תוכל החברה להעניק למשתמש את השירותים.

בעת השימוש באתר ובשירותים, החברה עשויה לאסוף מהמשתמש את המידע הבא:

  • מידע שאינו מזהה אישית ("מידע לא אישי"): בעת השימוש באתר ו/או בשירותים, החברה עשויה לאסוף נתונים אנונימיים, אשר אינם מזהים את המשתמש. מידע לא-אישי שנאסף עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ואת המידע הטכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש, לרבות (אך לא רק): סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, שפה, דגם, וכן מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר או בשירותים לרבות תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, חיפושים דפים שנצפו על ידי המשתמש, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר. החברה אוספת ועושה שימוש במידע לא אישי על מנת לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר, חווית המשתמש והשירותים וכן לספק את שירותי החברה. 
  • מידע אישי: מידע אישי הינו מידע המזהה אדם או עשוי במאמץ סביר לזהות אדם. בעת השימוש באתר או בשירותים (כתלות בסוג השירות), החברה עשויה לאסוף מידע אישי, אשר הנך מספק מרצונך החופשי ומיוזמתך, כדלקמן:

(א)       מידע אישי אשר נאסף בעת הליך ביצוע הזמנה מהאתר: בעת ביצוע הזמנה, יידרש המשתמש למסור מידע אישי מזהה, בין היתר: שם, כתובת, מספר תעודת זהות, מספר טלפון וכתובת דוא"ל, וכן מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו וכן כל פרט נוסף הדרוש לנו לצורך השלמת הליך ההזמנה. כמו כן, החברה שומרת מידע אודות הזמנות קודמות שבוצעו על ידי המשתמש. ייתכן כי החברה תידרש לאמת את זהות המשתמש בהתאם למידע שנמסר על-ידו. החברה תעשה שימוש במידע זה לצורך הליכי זיהוי, ועל מנת לספק למשתמש את השירותים אשר התבקשו על ידו, כמו גם ליצור קשר עם המשתמש לצורך מתן שירותים אלו. יש לציין כי, המשתמש אינו מחויב במסירת מידע זה, אולם החברה לא תוכל לספק את השירותים ללא קבלת המידע האמור. יובהר כי, החברה אינה אוספת פרטי תשלום. פרטי התשלום יעובדו על ידי ספק צד ג'

(ב)        מידע אישי אשר נאסף בעת יצירת חשבון: בעת יצירת חשבון יידרש המשתמש למסור מידע אישי מזהה: שם מלא וכתובת מייל. כמו כן יידרש המשתמש לייצור סיסמה ייעודית לחשבון האתר. החברה תעשה שימוש במידע זה לשם זיהוי המשתמש בעת חיבורו לחשבון.

(ג)         מידע אישי אשר נאסף בעת הרשמה לשירותי דיוור: במסגרת האתר ו/או ביצוע הזמנה, תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור בדוא"ל ו/או מסרון מטעם החברה על מנת לקבל ניוזלטר, הצעות שיווקיות מטעם החברה ו/או צדדים שלישיים וכן הודעות מסחריות אחרות, בכפוף להסכמתו של המשתמש (במידה והסכמה כאמור נדרשת על פי הוראות הדין).  משתמש אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בהודעה ("הסרה") ו/או בפנייה ישירה לחברה בבקשה כאמור. יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור החברה לא תשלח למשתמש הודעות שיווקיות ואולם, המשתמש ימשיך לקבל הודעות ביחס לשירות שנתבקש על ידו (לדוגמה סטאטוס הזמנה).

(ד)        מידע אישי אשר נאסף בעת יצירת קשר: במידה והמשתמש יבחר ליצור קשר עם החברה בין אם באמצעות טופס צור קשר באתר או בדרך אחרת, המשתמש עשוי להתבקש למסור את פרטי הקשר שלו, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת, דוא"ל וכדומה.

 (ה) מזהים מקוונים: בעת השימוש באתר החברה עשויה לאסוף כתובת פרוטוקול אינטרנט, של המשתמש ("IP"), וכן מזהים מקוונים נוספים, באמצעות "עוגיות" (ראה פירוט מטה). מידע זה ייאסף אך ורק לצורך ניתוח סטטיסטי של השימוש באתר ולצורך שיפור האתר, התכנים הכלולים בו והשירותים.

 

שימוש ב"עוגיות" וכלי ניטור

בעת גלישה באתר, החברה עשויה לעשות בטכנולוגיות וכלי ניטור כגון עוגיות, קבצי Pixels ו – Web Beacons. כלי ניטור אלו מכילים קבצים אשר משמשים לניטור אחר פעילות המשתמשים באתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות כמות הגולשים באתר, אבטחת האתר וכן פרסום מותאם אישית. כלים אלו עשויים לכלול איסוף של מידע באופן אוטומטי, לרבות מידע אישי (כגון כתובת IP), משך ביקור באתר, גירסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, ועוד. 

למידע על איך לחסום את השימוש בקבצי עוגיות בדפדפן שלך, ראה הסבר מפורט כאן: 

העברת מידע לצד שלישי:

מידע אודות המשתמש יכול להיות מועבר לצדדים שלישיים, וזאת, במקרים המפורטים להלן:

  • החברה תהא רשאית לשתף את המידע אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.
  • החברה תהא רשאית להעביר מידע לספקיה ו/או נותני שירות או קבלני משנה אשר מספקים עבורה שירותים (כגון חברת השילוח, ספקי שירותי שיווק, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו').
  • החברה תהא רשאית להעביר מידע אודות משתמש בכפוף להסכמתו. כאשר החברה משתפת את המידע כאמור עם צד שלישי בהסכמת המשתמש, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי והחברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.
  • בכפוף להוראות הדין, החברה תהא רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה.

משך שמירת המידע

המידע אשר נאסף על ידי החברה כפורט במדיניות פרטיות זו, יישמר על ידי החברה לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש החברה על מנת למלא אחר התחייבויותיה על פי דין ו/או להגן על אינטרסים לגיטימיים של החברה. אנו נמחק מידע לבקשת המשתמש, בכפוף להוראות הדין, כמפורט ב"זכויות המשתמש" מטה.

אבטחת מידע

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע של המשתמש ומיישמת שיטות אבטחה מקובלות בכדי להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים, ולמנוע שימוש בלתי מורשה במידע כזה, לרבות הצפנת המידע. על אף שהחברה נוקטת בצעדים סבירים בכדי להגן על מידע כאמור אשר מצמצמים את הסיכון לחדירה בלתי מורשית, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת. לכן, החברה אינה מתחייבת כי שרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

זכויות המשתמש

החברה מעריכה ומכבדת את פרטיותם של המשתמשים ואת שליטתם על המידע האישי שלהם. המשתמש רשאי לעיין במידע אודותיו (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981) שמצוי אצל החברה באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל   privacy@nayax.comאם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו.

מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם פעילותנו העסקית – יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר או שיווקי במידה וביקשת להסיר את פרטיך ממאגרים המשמשים למטרה זו.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון במידע כאמור לעיל, החברה רשאית לדרוש מהמשתמש פרטים מסוימים לצורך זיהוי המשתמש בטרם מענה לפנייה האמורה.

הגבלת גיל

החברה אינה אוספת ביודעין מידע אודות אנשים מתחת לגיל 18. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע אישי אודות אדם שטרם מלאו לו 18 החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 1186 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו ללא הסכמתך, אנא צור קשר עם החברה בכתובת: privacy@nayax.com.

הדין החל וסמכות שיפוט

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיניה של מדינת ישראל. כל עניין הנוגע למדיניות זו ידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

העברת מידע

אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י גישה לאתר, המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל. במידה ונעביר מידע מחוץ לישראל נפעל בהתאם להוראות הדין החל ביחס להעברת מידע בין גבולות.

צור קשר

לכל שאלה ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

נאייקס ריטייל בע"מ ח.פ. 514364579

כתובת: אריק איינשטין 3, הרצליה, ישראל, 4659071.

מספר טלפון  077-3633198 (בימים א' – ה' בין השעות 10:00- 18:00 – יתכנו שינויים במועדי הזמינות)

כתובת דוא"לsales@nayaxretail.com